Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias paslaugų pirkimo elektroninėje SPRAGTDOVANA svetainėje, veikiančioje adresu www.spragtdovana.lt (toliau – „SPRAGTDOVANA“) sąlygas.

 1. SPRAGTDOVANA svetainę kontroliuoja ir paslaugas joje parduoda MB „Evaidėja”, adresas korespondencijai Aušros 11 g., Alytaus rajonas (toliau – „Pardavėjas“).
 2. Pirkėjas – tai asmuo, perkantis prekes iš SPRAGTDOVANA. Prekes SPRAGTDOVANA turi teisę pirkti veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, veikiantys per savo įgaliotus atstovus.
 3. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis atitinka 1.3 punkte nustatytas sąlygas ir turi teisę pirkti SPRAGTDOVANA parduotuvėje.
 4. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas laisvanoriškai pateikia registruodamasis ir/arba užsakydamas prekes SPRAGTDOVANA parduotuvėje. Asmens duomenimis laikoma ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, kai tokie duomenys saugomi laikantis LR teisės aktų reikalavimų. Jeigu prekių gavėju yra kitas asmuo, negu Pirkėjas, Pirkėjas privalo užtikrinti, kad gavėjo asmens duomenys pateikiami teisėtai.
 5. Taisyklės – šios elektroninės parduotuvės www.spragtdovana.lt pirkimo taisyklės. Šios pirkimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės nustato Pirkėjo, perkančio prekes www.spragtdovana.lt ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
 6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje SPRAGTDOVANA parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kaskart apsiperkant.
 7. Pirkėjas neturi galimybės pateikti prekių užsakymo elektroninėje SPRAGTDOVANA parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Pardavėjas neprisiima atsakomybės ar rizikos, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 8. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje SPRAGTDOVANA parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
 9. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi SPRAGTDOVANA parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas SPRAGTDOVANA parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti SPRAGTDOVANA parduotuvės užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Užsisakyti prekes elektroninėje SPRAGTDOVANA parduotuvėje Pirkėjas gali:

 1. Užsiregistruodamas šioje elektroninėje SPRAGTDOVANA parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
 2. Nesiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje.
 3. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo (arba prekių gavėjo) asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
 4. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pirkimo ir pristatymo Pirkėjui bei buhalterinės apskaitos tikslais. Prekių gavėjo duomenys bus pateikiami prekių pristatymą vykdančiam asmeniui tik sutarties su Pirkėju įvykdymo tikslais. Rinkodaros pasiūlymai bus teikiami Pirkėjui tik esant jo atskiram sutikimui. Plačiau apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą prašom žiūrėti Privatumo politika.
 5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.
 6. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie SPRAGTDOVANA parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie SPRAGTDOVANA parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei SPRAGTDOVANA teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie SPRAGTDOVANA parduotuvės sistemos. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie SPRAGTDOVANA parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju.
 7. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi SPRAGTDOVANA parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.
 8. Papildomai, registruodamas savo paskyrą ar jos neregistruodamas Pirkėjas gali pateikti savo elektroninį paštą, kuriuo Pardavėjas siųstų Pirkėjui naujienlaiškius ar kitus prekių pasiūlymus. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti paspaudęs naujienlaiškyje pateiktą nuorodą arba informuodamas Pardavėją tiesiogiai elektroniniu paštu (plačiau Privatumo politika).

SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

 1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje SPRAGTDOVANA parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai SPRAGTDOVANA raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, susisiekdamas elektroniniu paštu info@spragtdovana.lt.
 2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta).
 3. Remiantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 str., Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, išpakavo, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat pagal specialius pirkėjo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms;
 4. Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.
 5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, neišpakuotos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius.
 6. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos) paštu ar per kurjerį. Pirkėjui kreipiantis elektroninio pašto adresu info@spragtdovana.lt bus pateiktos detalios grąžinimo instrukcijos. Plačiau apie prekių grąžinimą pateikiama skyriuje Prekių grąžinimas.
 7. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių grąžinimo. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui proporcingai grąžinamam prekių kiekiui grąžinamas prekių pristatymo mokestis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su SPRAGTDOVANA iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į SPRAGTDOVANA bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, SPRAGTDOVANA neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).